De rechte lijn in de figuur is de waarde die door de WHO en de GGD als maximaal aanvaardbaar wordt geacht.

Bij mij thuis heb ik 2 fijnstofmeters geïnstalleerd. De interesse voor fijnstof is ontstaan doordat wij regelmatig overlast hebben van een houtkachel. De overlast bestaat uit stank in de woning, irritatie aan ogen, luchtwegen en het ontstaan van hoofdpijn. Omdat overlast van een houtkachel niet als probleem erkend wordt, ging ik op zoek naar een middel om deze overlast meetbaar en dus zichtbaar te maken.

Bouwbesluit 2012, artikel 7.22:
Onverminderd het bij of krachtens dit besluit of de Wet milieubeheer bepaalde is het verboden in, op of aan een bouwwerk of op een open erf of terrein voorwerpen of stoffen te plaatsen, te werpen of te hebben, handelingen te verrichten of na te laten of werktuigen te gebruiken, waardoor:
a. op voor de omgeving hinderlijke of schadelijke wijze rook, roet, walm of stof wordt verspreid
c. op voor de omgeving hinderlijke of schadelijke wijze stank, stof of vocht of irriterend materiaal wordt verspreid of overlast wordt veroorzaakt door geluid en trilling, elektrische trilling daaronder begrepen, of door schadelijk of hinderlijk gedierte, dan wel door verontreiniging van het bouwwerk, open erf of terrein.

Fijnstof pm2,5 is schadelijker voor de gezondheid dan pm10 omdat het dieper doordringt.

Veel meetstations meten geen pm2,5 maar alleen pm10. De waarde pm2,5 wordt afgeleid. Doordat bij verbranding van hout veel pm2,5 vrijkomt, en soms nauwelijks verhoging pm10 geconstateerd wordt, blijft de bijdrage van houtstook aan de totale luchtvervuiling grotendeels buiten beeld.

Naarmate ik meer te weten kwam over houtkachels, werd mij duidelijk dat deze kachels de afgelopen jaren zijn uitgegroeid tot de grootste luchtvervuilers in Nederland. En omdat dit vervuiling in woonwijken veroorzaakt, heeft dit meer impact dan vervuiling door bijvoorbeeld het verkeer.
Daarom is het vreemd dat een school niet langs een drukke verkeersweg mag worden gebouwd, maar wel in een woonwijk met meerdere houtkachels.

Gevaren van fijnstof

Niet alleen het RIVM, ook TNO, het Longfonds en de WHO (World Health Organization) waarschuwen voor de gezondheidsrisico’s van fijnstof. Het is nu meer dan ooit nodig om de fijnstofconcentraties te beperken, aangezien fijnstof gezondheidsrisico’s kan veroorzaken zoals astma, luchtwegirritaties, verminderde longfunctie, COPD, allergieën en zelfs kanker.
Met name ultrafijnstof (roet en uitlaatgassen) is door de geringe afmetingen lastig uit de lucht te halen.

Houtrook is een complexe materie; het bevat ruim 80 verschillende giftige stoffen waarvan verschillende bewezen kankerverwekkend zijn. Stoffen zoals fijnstof kunnen verschillende aandoeningen veroorzaken omdat het diep in het lichaam doordringt. Voor meer informatie verwijs ik u naar http://www.houtrookvrij.nl

Wij hebben om de overlast terug te dringen een luchtreiniger aangeschaft. Onze keus is gevallen op de Brise C200. Deze is voorzien van sensoren zodat hij alleen draait wanneer het nodig is. Wij hebben hier heel veel baat bij.